Festiwal Biegów Czarna Góra
Regulamin zawodów dla dorosłych

Festiwal Biegów Czarna Góra
Regulamin zawodów dla dorosłych

 1. Cel imprezy
  • Impreza ma charakter charytatywno-sportowy. Część wpisowego zostanie przekazana Fundacji im. Anny Wierskiej „Dar Szpiku” na rzecz pomocy dzieciom z oddziału onkologii.
  • Propagowanie aktywnej formy wypoczynku z rodziną.
  • Promocja Czarnej Góry, jako znakomitej lokalizacji do odpoczynku, sportu i rekreacji.
 2. Termin i miejsce
  Zawody odbędą się 29 czerwca 2019 w miejscowości Sienna (woj. Dolnośląskie) w obrębie Czarnej Góry i obejmują 2 biegi:

  • Start biegu „Czarna Mila” – godz. 9:00
  • Start biegu „W Czarno Zmierzona Dycha” – godz. 15:00
 3. Organizatorzy
  • Firma Sport & Event
  • Współpraca z Fundacją im. Anny Wierskiej „Dar Szpiku”
 4. Zasady uczestnictwa
  • W zawodach może wziąć udział każda osoba pełnoletnia, która:
   • zgłosiła udział w zawodach i wniosła opłatę startową,
   • złożyła pisemne oświadczenie o dobrowolnym udziale w zawodach, na własną odpowiedzialność (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095).
  • Podczas trwania zawodów obowiązuje zasada fair-play.
 5. Uczestnictwo w zawodach
  • Uczestnictwo w zawodach należy zgłaszać za pośrednictwem formularza. Bezpośrednie hiperłącze do zapisów znajduje się na stronie organizatora czarnamila.pl.
  • Zgłoszenia internetowe przyjmowane są do dnia 22 czerwca 2019.
  • Zapisując się na Zawody, zawodnik automatycznie oświadcza, że zapoznał się z regulaminem zawodów i zobowiązuje się go przestrzegać.
  • Limit zawodników: 500 osób. Organizator zastrzega sobie możliwość do zwiększenia ilości pakietów startowych.
  • Ceny pakietów startowych (za uczestnictwo w obu biegach):
   • 49 zł przy zgłoszeniach do dnia 15 marca 2019 włącznie,
   • 79 zł przy zgłoszeniach do dnia 22 czerwca 2019 włącznie,
   • po 22 czerwca – 99 zł przy zgłoszeniach w biurze zawodów w dniu 28-29 czerwca (pod warunkiem nie uzyskania limitu zawodników).
  • Miejsce biura zawodów i godziny jego otwarcia zostaną wskazane przez organizatora na stronie internetowej wydarzenia czarnamila.pl.
  • Podczas biegów wszyscy zawodnicy muszą posiadać numer startowy wraz z chipem.
 6. Trasy biegów
  • Zawody odbędą się w obrębie Czarnej Góry w miejscowości Sienna (województwo dolnośląskie), a dokładny opis tras znajduje się na stronie internetowe organizatora www.czarnamila.pl.
  • Każda z tras zostanie oznakowana i zabezpieczona na czas zawodów.
  • Na trasach zawodów zostaną wyznaczone strefy kibica, do których będzie można dotrzeć wyciągami górskimi.
 7. Pomiar i limit czasu
  • Organizator zapewnia elektroniczny pomiar czasu.
  • Opłata za pomiar czasu wliczona jest w opłatę startową.
  • Podczas biegu „W Czarno Zmierzona Dycha” obowiązuje limit czasowy wynoszący 3 godziny.
  • Pomiar czasu odbywać się będzie za pomocą chipów wydawanych wraz z pakietami startowymi.
  • Wyniki zostaną ogłoszone po zawodach i opublikowane na stronie internetowej organizatora www.czarnamila.pl oraz stronie plus-timing.pl
 8. Klasyfikacja
  • Na podstawie sumy czasów uzyskanych w obu biegach:
   • Miejsca I-VI – klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn.
   • Miejsca I-III – w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn.
  • Kategorie wiekowe:
   • K2 – kobiety 18-29 lat,
   • K3 – kobiety 30-39 lat,
   • K4 – kobiety 40-49 lat,
   • K5 – kobiety 50 lat i więcej,
   • M2 – mężczyźni 18-29 lat,
   • M3 – mężczyźni 30-39 lat,
   • M4 – mężczyźni 40-49 lat,
   • M5 – mężczyźni 50 lat i więcej
  • Bieg „Czarna Mila” – klasyfikacja generalna I-III kobiet i mężczyzn.
  • Bieg „W Czarno Zmierzona Dycha” – klasyfikacja generalna I-III kobiet i mężczyzn.
 9.  Nagrody w poszczególnych biegach
  • Pamiątkowy medal otrzyma każdy zawodnik, który ukończy „Czarną Milę” oraz „W Czarno Zmierzoną Dychę”.
  • Statuetki oraz nagrody rzeczowe dla miejsc I-III w kat. open.
  • Nagrody rzeczowe w poszczególnych kategoriach dla miejsc I-III.
 10. Nagrody
  • Pamiątkowy medal otrzyma każdy zawodnik, który ukończy „Czarną Milę” oraz „W Czarno Zmierzoną Dychę”.
  • Statuetki oraz nagrody rzeczowe i finansowe dla miejsc I-VI w kat. open.
   • I miejsce kat. mężczyzn i kobiet: 600 zł,
   • II miejsce kat. mężczyzn i kobiet: 500 zł,
   • III miejsce kat. mężczyzn i kobiet: 400 zł,
   • IV miejsce kat. mężczyzn i kobiet: 300 zł,
   • V miejsce kat. mężczyzn i kobiet: 200 zł,
   • VI miejsce kat. mężczyzn i kobiet: 100 zł.
  • Nagrody rzeczowe w poszczególnych kategoriach dla miejsc I-III.
  • Zawodnicy nagrodzeni w kategoriach open nie będą nagradzani w kategoriach wiekowych.
 11. Ochrona danych osobowych
  • Dane osobowe uczestników będą wykorzystane przez Organizatora w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
  • Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator.
  • Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
  • Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
  • Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział. Przez przekazanie do organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne                  i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 33, poza 883. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres organizatora.
  • Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r, dziennik ustaw nr 133, poza 883. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.
 12. Uwagi końcowe:
  • Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich uczestników.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno–reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.
  • Zawody zostaną rozegrane bez względu na warunki atmosferyczne.
  • W przypadku zejścia z którejkolwiek z tras zawodów, zawodnik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania organizatora o wycofaniu się z rywalizacji. Informację zgłosić można sędziom lub obsłudze tras, a następnie sędziemu głównemu. Wymóg ten podyktowany jest względami bezpieczeństwa.
  • W czasie trwania zawodów organizator zapewnia opiekę medyczną
  • Wszystkie sprawy sporne powstałe podczas rozgrywania zawodów, rozpatrywać będzie komisja sędziowska.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji i nagród.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.
  • Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

 

 

Przejdź do paska narzędzi