II Festiwal Biegów Czarna Góra
Regulamin zawodów dla dzieci „II Bieg Niedźwiadka”

 1. Cel imprezy
  a. Impreza ma charakter charytatywno-sportowy. Część wpisowego zostanie przekazana Fundacji im. Anny Wierskiej „Dar Szpiku” na rzecz pomocy dzieciom z oddziału onkologii.
  b. Propagowanie aktywnej formy wypoczynku z rodziną.
  c. Promocja Czarnej Góry, jako znakomitej lokalizacji do odpoczynku, sportu i rekreacji.
 2. Termin i miejsce
  Zawody odbędą się 29 czerwca 2019 w miejscowości Sienna (woj. Dolnośląskie) w obrębie Czarnej Góry.
 3. Organizatorzy
  a. Firma Sport & Event
  b. Współpraca z Fundacją im. Anny Wierskiej „Dar Szpiku”
 4. Zasady uczestnictwa
  a. W zawodach może wziąć udział każde dziecko w wieku od 0– 18 lat pod warunkiem dokonania zgłoszenia z podpisem rodzica lub prawnego opiekuna.
  b. Dzieci wymagające opieki startują wraz z rodzicem/opiekunem.
  c. Wszyscy zawodnicy startujący w II Biegu Niedźwiadka muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów.
 5. Uczestnictwo w zawodach
  a. Uczestnictwo w zawodach należy zgłaszać za pośrednictwem formularza. Bezpośrednie hiperłącze do zapisów znajduje się na stronie organizatora czarnamila.pl.
  b. Zgłoszenia internetowe przyjmowane są do dnia 20 czerwca 2018.
  c. Zapisując dziecko na zawody, rodzic automatycznie oświadcza, że zapoznał się z regulaminem zawodów i zobowiązuje się go przestrzegać.
  d. Rodzic/opiekun prawny dziecka dokonując jego zgłoszenia do zawodów oświadcza, że stan zdrowia dziecka pozwala mu na start w rywalizacji sportowej w której dziecko będzie wykonywać intensywny wysiłek fizyczny. Rodzic oświadcza, że wyraża zgodę na start dziecka w zawodach i czyni to na własną odpowiedzialność.
  e. Limit zawodników: 350 osób. Organizator zastrzega sobie możliwość do zwiększenia ilości pakietów startowych.
  f. Ceny pakietów startowych:
  • 19 zł przy zgłoszeniach do dnia 31 kwietnia 2019 włącznie,
  • 29 zł przy zgłoszeniach do dnia 20 czerwca 2019 włącznie,
  • 35 zł w biurze zawodów.
  g. Miejsce biura zawodów i godziny jego otwarcia zostaną wskazane przez organizatora na stronie internetowej wydarzenia czarnamila.pl.
 6. Trasa biegu
  a. Zawody odbędą się w obrębie Czarnej Góry w miejscowości Sienna (województwo dolnośląskie).
  b. Długość trasy to ok 350 m.
 7. Każdy uczestnik otrzymuje pamiątkowy medal i upominki od partnerów/sponsorów wydarzenia.
 8. Ochrona danych osobowych
  a. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane przez Organizatora w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
  b. Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator.
  c. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
  d. Rodzic/prawny opiekun uczestnika ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
  e. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody przez rodzica/prawnego opiekuna uczestnika na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział. Przez przekazanie do organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego rodzic/prawny opiekun uczestnika wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 33, poza 883. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres organizatora.
  f. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r, dziennik ustaw nr 133, poza 883. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.
 9. Uwagi końcowe:
  a. Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich uczestników.
  b. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
  c. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno–reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.
  d. W czasie trwania zawodów organizator zapewnia opiekę medyczną
  e. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji i nagród.
  f. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.
  g. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
Przejdź do paska narzędzi